Тарбиялык иштер.

                                                                                                                                                                                      

 

                                  

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Бекитемин

                                                                                                                                                                                    Мектептин директору

______________Жайлообаев. Ч. А.                                 

 

Бает орто мектебинин осуп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоонун  концепциясын иш жузуно ашыруунун негизинде тузулгон 2015-2016-окуу жылына тузулгон тарбиялык иштердин  планы

 

 

Тарбия

лык иштер

дин негизги багыттары

Аткарылуучу иштер

Тарбиялоонун принциптери

Тарбиялоо методдору

Тарбия ишинин формалары

Калыптандыруучу этабы

Мооно-

ту

 

Жооптуу

лар

 

Баа

лоо

Фин.бул.

1

Адеп ахлак

тык тарбия

Аз камсыз болгон уй- булолорго жардам «Кайрымдуу-

лук акциясын откоруу»

Мээримдуу мамиле, адам герчиликтуу, гумандуу боорукерликке

Жекече мамиле кылуу

 

Акция откоруу

Нравалык нормалары инсандык реалдуу журум- туруму турдо корунушу, ал адатка айланышы

 

Октябрь

Класс жетекчилер Органи-

затор, Парла

мент

Байкоо жургу

зуу

 

 

 

«Кадырман карыларым»

Улгулуу орнокторго таянуу

Ангемелешуу  адепту улгулуу орнок

Омуру орнок адамдар менен жолугушуу

Алган маалыматтарды жакшы сапаттарды кондумдорго айлантуу

 

Октябрь

Парла

мент мучоло

ру, класс жетекчи

лер

макал

дарды тандоо

 

 

 

 

 

«Балдар жонундогу Конвенция»

Оз укуктарын , милдеттерин билууго

Уйротуу

Класстык сааттар

Статьялар боюнча талкуу жургузулот

Ноябрь

Класс жетекчилер, Соц педагог

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Жаран

дык тарбия

«Манас тил- кыргыз тили»

Инсанчыл жекече мамиле

Мелдеш

 Айлык,класстык сааттар,

Нравалык норманын ан-сезимге, ички ишенимине айланышы.

Сентя

брь

Класс жетекчилер Кыргыз тил мугалимдери

класс

тык дискуссия

Кол менен жасалган буюмдар

 

 

«Акыркы конгуроо»

Инсанчыл жекече

Салтанаттуу линейка

Салтанат

туу линейка откоруу

Алган билимдерин турмушта пайдаланууга багыт алышат

Май

Организатор, класс жетекчилер

Инсандык осуш

 

3

Мекен

чил-дикке тарбия

лоо

«Менин Мекеним -Кыргызстан»

Мекенчилдикке, патриоттуу

лукка

Ангемелешуу,лекция

Класстык сааттар

Нравалык нормалардын кан-жанына синиши.

Сентя

брь

Класс жетекчилер

Сурамжылоо

 

 

 

«Ата- Мекенди коргоочулар» кунуно карата тарбиялык сааттар.

Гумандуу мамиле

Мелдеш

Тематика

лык конкурс

Патриоттук сезим кан- жанына синип, калыптанат.

Февраль

Класс жетекчилер, Дене тарбия мугалими

сурамжылоо

 

 

 

«9- май Жениш куну»

патриоттуулук, улгулуу орнокторго таянуу

 Ынандыруу

Ардагерлер менен жолугушуу

 

 

Инсандын ынанымына, ички ишенимине айланышы

 

Май

Класс жетекчилер, организатор

Сурамжылоо

 

4

Жаратылышты суйууго тарбия

лоо

5-11класстарды «Жер планетасы  экологиялык коркунучта»

турмуш менен байланыштуу

лук

Проблем алык кырдаалды чечууго уйротуу

Сынчыл ой жугуртуу

нрава лык норманын канн- жанына синип, сезимине, натурасына айланышы

декабрь

Геогра

фия мугалим, класс жетекчи

лер

 

Байкоо жургу

зуу

 

 

 

«Сен жашаган жердин жаратылышын билесинби ?»

Жаратылышка ылайыктуу

Топтор менен иштоо

Класстык саат

жашаган жердин жаратылышын билет.

апрель

1-4 класс жетекчилер

Сурамжылоо

 

 

 

Жашылдандыруу айлыгы

Жаратылышка ылайыктуу

Мелдеш

Акция

Айлана- чойрону таза сактоого уйронушот.

март- апрель

 

 

 

5

Коп мада

нияттуулукка тарбия

лоо

« Кыргыз тили- Мамлекеттик тил»

Тил маданиятын онуктуруу

Конкурс, тегерек стол

кароо- сынак, класстык саат

Тил маданияты б-ча сезимине, ички ишенимине айланышы

Февраль

Кыргыз тил мугалими , кл жет.

Сурамжылоо

 

 

 

Жаны жыл жалпы майрам

Турмуш менен байланыштуу

лук

Мелдеш

массалык

нравалык ан- сезимдин  ички ишенимине айланышы

Декабрь

Орг. Кл Жет.

 

 

 

 

«Нооруз» майрамы

Турмуш менен байланыштуу

лук

Мелдеш

Класстык сааттар, коргозмо

лор

«Нооруз»майрамынын мааниси сезимине, натурасына айланышы

Март

Класс жетекчилер Органзатор

Сурамжылоо

 

 

 

«8-март Аялдар-

дын Эл аралык» майрамы

Адамгерчилик

туу , гумандуу мамиле

Ынандыруу

 Кароо-сынак

Эненин эмгегин баалоого, барктоого тарбияланышат.

Март

Кл жет

Сурамжылоо

 

6

Эстети

калык тарбия

Таланттуу окуучулардын ийримдерин уюштуруу

Тарбиялоо ийкемдуулугу

Жекече мамиле кылуу

Ийримдер

Окуучулардын музыкага болгон шыгы артат

Сентябрь

Музыка мугалими

Сурамжылоо

 

 

 

Балдар чыгармачылыгы коргозмо уюштуруу

Турмуш менен байланыштуулук

Мээге чабуул, аракеттенуу, ой жугуртуу

Кароо- сынак

маалыматка ээ болушуп андан ары терендеп калыптанат

 

Кол эмгек муг . Кл. жет.

 

 

 

 

Окуучуларды корком онорканаларга экскурциялар

га алып баруу

инсанчыл

Адептуулук     улгу онор корсотуу

Туристтик журуштор

Коомдук жайларда озун алып журууго уйронот

Февраль- март

Кл. жет. организ

тор

 

 

7

Эмгекке тарбия

лоо

«Эмгек жашоо- булагы»

Инсанчыл жекече мамиле

Озун- озу тарбиялоо

Класстык сааттар, тематика

лык кечелер

Эмгекчилдикке тарбияланат

 

 

Октябрь

Кл. жет. Орг-р

Сурамжылоо

 

 

 

Ишембилик-терди откоруу, айлана – чойрону жашылдан-

дыруу

Тарбиялоону уюштуруунун коп варианттуулугу

Озун – озу тарбиялоого корсотуу, уйротуу

Турдуу коллектив

дуу тарбия иштери

Журум- турум корунушу адатка айланышы

апрель- май

Кл. Жет. парламент мучолору

 

 

 

 

«1- май Эмгекчилердин майрамы»

Турмуш менен байланыштуулук

Лекция

Класстык сааттар

Эмгкечилер майрамынын мааниси акыл эсине жетиши..

май

Парламент, Кл. жет

Сурамжыло

 

8

Уй- булолук тарбия

лоо

«Тарбия башаты уй- булодон башталат»

Адамгерчиликтуу, гумандуу мамиле

Ой жугуртуу, ангеме

Класстык сааттар

Жакшы сапаттарды оздоштурот, калыптанат

Ноябрь

Ата- энелер, Соц. пед, Кл. жет

Сурамжылоо

 

 

 

Уй- було гана баланын коомдогу озун алып журуу моделин тузот

Тарбиялоого ийкемдуулугу

Этикалык маек

Тегерек стол

Реалдуу журум- туруму жонундо корунушу, адатка айланышы

Март

Соц пед. Кл. жет

Сурамжылоо

 

 

 

Ата- энелер чогулуштары

Тарбияло ийкемдуулугу

Ангемеле-

шуу

 Класстык сааттар

Ата- энелердин мектеп менен байланышы бекемделет.

Чейрек сайын

Класс жетекчилер

Сурамжылоо

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергек жашоо

го тарбия

лоо

Спорт ден- соолуктун булагы

Турмуш менен байланыштуу

лук

Машык-

тыруу, конуктуруу

Бош убактысын от коруу

Инсандын реалдуу журум- туруму адатка айланат

Январь

Дене тарбия муг, Кл. жет.

 

Байкоо жургузуу

 

 

 

 

«Спид- коркунучтуу дарт»

Турмуш менен байланыштуу

лук

Ынандыруу

Класстык сааттар,  массалык формасы

Инсандын реалдуу журум- туруму, ынанымы                                                                                                                                               .

Декабрь

ФАП кызмат

керлери,

парла

мент АДК мучолору

Сурамжылоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кургак учуктан сактан»

Алдын- алуу

Ынан

дыруу

Акция

«Кургак учук»боюнча маалымат алышат.

Март

ФАП кызматкерлери, Парламент АДК

 

мучолору

 

 

 

 

Каникул учурундагы  спорттук иш чаралар

Озун- озу тарбиялоо

Ынандыруу

Класстык саатттар

Нравалык нормалардын адатка айланышы

Ноябрь

Январь

Дене тарбия мугалими

Байкоо жургузуу

 

                                                                                                                                                                                                                                     

          

Директордун тарбия иштери боюнча орун басары:                                        Акматбаева Д.Т.

                                    

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Тарбиялоонун принциптери.

                               

      1. Адамгерчиликтуу , гумандуу мамиле

 

     2.Инсанчыл жекече мамиле жасоо

 

      3.Турмуш менен байланыштуулук

 

       4. Тарбиялоону уюштуруунун коп варианттуулугу

 

      5.Тарбиялоо ийкемдуулугу

 

     6. Улгулуу орнокторго таянуу

 

     7. Окутуунун жана тарбиялоонун биргелешуу принциби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Тарбиялоонун методдору

 

           1. Ангемелешуу

           2. Лекция

           3. Этикалык маек

           4. Диспут

            5. Проблемалык кырдаалды чечууго уйротуу

            6. Конуктуруу, машыктыруу

             7. Ынандыруу

            8. Озун –озу тарбиялоо

             9. Мелдеш

             10. Жекече мамиле кылуу

             11. Интерактивдуу аракеттенуунун методдору

              12. Сынчыл ой жугуртуу

             13. Мээ чабуулу

              14. Турмуштук сыноосунан откон усулдук ыкма 

           

              Тарбиялоонун формалары:

 

               1. Массалык формасы

               - Жумалык

              - Декада

              -Конференция

              - Тематикалык кечелер

              -  Кароо- сынакиар

             -Олимпиада

            - Туристтик журуштор

            - Коргозм олор

            - Омуру орнок адамдар менен жолугушуу

 

          2. Топтук формасы:  - Класстык сааттар

                                              - Ийримдер

                                              - Экскурциялар

                                                - Турдуу коллективдуу тарбия иштери  

                           

 

                3. Жекече  формасы:   - Жекече китеп окуу                           

                                                     - Баланын озун- озу тарбиялоосу

                                                     -Бош убактысын от коруу

                                                      - Кызыккан кружокторго катышу

 

 

                                        Тарбиянын баалоосу:

                                  

                         1. Байкоо жургузуу (Класс жет, ата-эне)

                         2.  Класстык дискуссия(жазуу иштери, эссе, дилбаян)

                          3. Макалдарды тандоо

                         4. Инсандык осуш( диагностикалык баракча, сурамжылоо

                                

                            Ар бир тест, ар бир сурамжылоо тарбия багытына ылайык жургузулушу керек.

                                             Финансы булактары:

                            1. Мамлекеттик бюджет

                             2 Нормативдик  каржылоо

                             3.  Областтык бюджет

                             4. Жергиликтуу бюджет

                             5. Атайын  каражаттар

                             6. Демоорчулор

                             7. Коомдук фонд

                             8 Гранттык каражаттар

                              9. Кол менен жасалган буюмдар   

                           

 

 

 

 

 

 

 

                                Инсанды калыптандыруу этабы

 

Оздоштурууго тийиштуу болгон нравалык эреже нормаларынын                                    тарбиялануучунун

                           жан дуйносуно ки рип  бекемдоонун томондогудой этаптарын басып отот

 

                          1. Нравалык эрежелерди тарбиялануучунун акыл эсине жетиши,

                                

                           б.а тарбиялануучунун адеп- ахлак  нормалары жонундо малыматка , би лимдерге ээ болушу.

 

                          2. Нравалык норманны ан- сезим Ге маалымат турундо гана

                                кабылданган  абалдан

                              чыгып, инсандын ынанымына, ички ишенимине айланышы.

                           

                          3.  Нравалык нормалардын ынанымы, ишеними андан ары онуктуруу

                                   ,  инсандын кан- жанына

                                 сезимине,  натурасына айланып калышы.

                            4. Нравалык нормалардын инсандын реалдуу журум- туруму жонундо

                                     корунушу

                                   ал адатка, конумушко айланышы.

 

 

Бает орто мектебинин осуп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоонун  концепциясын иш жузуно ашыруунун негизинде тузулгон 2015-2016-окуу жылына тузулгон тарбиялык иштердин  планы

 

 

Тарбиялык иштердин негизги багыттары

Аткарылуучу иштер

Тарбиялоонун принциптери

Тарбиялоо методдору

Тарбия ишинин формалары

Калыптандыруучу этабы

Мооноту

 

Жооп

туулар

 

Баа

лоо

Фин.

булак

 

Эстетикалык тарбиялоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Класс жетекчилерге!

 

Бает орто мектебинин осуп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоонун  концепциясын

         иш жузуно ашыруунун негизинде 2015-2016-окуу жылына тузулгон тарбиялык иштердин  планын берилген 9 багыт боюнча тузуп, 9 багыт боюнча 9 папка ачып

 тарбия завучка корсотуп бекиттиргиле.

Бутуруу мооноту: 1-кун 5- октябрь акыркы  моонот.

                     

                 1- класс. Дуйшонбиева. Э                       7- класс. Ордоков. К. Т.

                 2- класс.Коккозова. Ш                            8- класс.  Тахтоева. А.

                 4- класс. . Дуйшонбиева. Э                    9- класс. Мамбетова. С.

                 5- класс. Тентимиш уулу Элнур            10- класс. Ашымова. Н.

                 6- класс. Осмонканова. С. М.                 11- класс. Жайлообаев. Ч. А.

 

 

                           Тарбия завуч:    Акматбаева. Д. Т.

 

 

Comments