МУГАЛИМДЕР


Жаш адистер менен иштоо планы

 

Иштин мазмуну

жооптуу

мооноту

1

Жаны окуу жылынын башында жаш адистер менен ангемелешуу

директор

август

2

Насаатчылыкты уюштуруу, жаш адистер менен иш жургузуу

1-сабак

1. Журналды туура толтурулушуна козомол.

2. Окуучулардын оздук делолорун толтурулушу.

Директор

 

 

Завуч

Насаатчы мугалим

Сентябрь

 

3

2-сабак

1. Мугшалимдин сабакка даярдануусу (календардык, сабактын конспектисинин тузулушу)

2. Тарбия планын тузуу.

 

Насаатчы мугалим

 

Сентябрь

2-жумасы

4

3-сабак

1. Окуу процессиндеги еру ыкмалар жана уюштуруу формалары.

2. Жаш адистердин сабагына катышуу

 

Насаатчы мугалим

Завуч

 

Октябрь

5

4-сабак

1. Билим еру процессин технологиялык оюн турундо конструкциялоону уйротуу.

2. Жаш адистердин план конспектерин текшеруу.

 

Насаатчы мугалим

Завуч

 

Октябрь

2-жумасы

6

5-сабак

1. Билим беруунун дифференциясын изилдоо.

2. жаш муг. сабакка даярдыгын текшеруу.

 

Насаатчы мугалим

Завуч

 

Ноябрь

3-жума

7

6-сабак

1. Оз билимин оркундотуу. (балоо, мугалимдердин сабактарына катышуу).

 

МБ жетекчиси

 

Декабрь

1-жумасы

8

7-сабак

1. Билимге болгон кызыгуусун арттыруу.

 

Насаатчы мугалим

 

 

Декабрь

2-жумасы

9

8-сабак

1. Азыркы учурдагы сабакка коюлган талаптар.

Насаатчы мугалим

 

Декабрь

4-жума

10

9-сабак

1. Анализ берууго, озун-озу анализдоого уйротуу.

2. Жаш адистердин сабагына администрациянын катышуусу.

 

Насаатчы мугалим

 

 

Январь

3-жумасы

11

10-сабак

1. Уй тапшырмасын текшерууну туура уюштуруу.

Насаатчы мугалим

 

Январь

4-жума

12

11-сабак

1. Жаны материалды тушундуруудо дидактикалык материалды, корсотмо куралдарды колдонулушу.

2. Жаш муг. бири-биринин сабагына катышу.

 

Насаатчы мугалим

Завуч

 

Февраль

1-жумасы

13

12-сабак

1. Ар кайсы категориядагы окуучулар менен жекече иш уюштуруу.

 

Насаатчы мугалим

 

 

Февраль

2-жумасы

14

13-сабак

1. Атаэнелер менен иш жургузуунун турлору жана ыкмалары.

2. Жаш муг. таанышып чыккан методикалык, педагогикалык адабиятты талдоо. (тегерек стол)

 

Насаатчы мугалим

Завуч

 

Март

15

14-сабак

1. Сабактан окуучулардын жетишпегендигин себептерин табуу.

Насаатчы мугалим

 

Апрель

16

15-сабак

1. Жаш мугалимдердин бир жылдык ишин жыйынтыктоо.

Администрация

МайComments