ОТЖП


           Ысык-Көл районунун  Бает  жалпы орто билим берүү мектебинин                              2020-2021окуу  жылы үчүн иштөө регламенти .  

                        Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүү уюмдары жөнүндөгү жалпы Жобонун , Санэпидемстанциясынын нормалары ,  Кыргыз Республикасынын билим берүү  жана  илим министрлигинин  иштөө регламенти жөнүндөгү көрсөтмөсүнүн , мектептин Уставынын жана окуучулар үчүн ички эрежелердин негизинде түзүлдү.

Окуу жылы:

I .1 класс — 33 окуу жумасы 

2-4 класстарда- 34 окуу жумасы

5 - 11 класстар — 34, 36  окуу жумасы ;

II . I –чейрек : 2021 жылдын 1-сентябрынан   - 2021 жылдын 4 -ноябрына чейин.

Күзгү каникулдар .5 күн- 2021 жылдын  4- ноябрынан  - 2021 жылдын  8- ноябрына чейин

II чейрек:  09.11.2015 -  31.12.2015 ж.  чейин

Кышкы каникул: 25 күн,  01.01.2016 ж- 24.01.2016 ж. чейин

1-класстар үчүн кошумча каникул: 2016 жылдын  8 февралынан -  15- февралына чейин

III чейрек:  2021-жылдын  25 январынан  - 2021 жылдын 17- мартына чейин.

Жазгы каникул : 5-күн, 2021 жылдын 17- мартынан – 2021 жылдын 22- мартына чейин .

IV чейрек : 2021 жылдын 24- мартынан  - 2021 жылдын 27- майына чейин

Окуу жылын аяктоо:

27 май 2021 жыл

III. Башталгыч класстар беш күндүк окуу жүктөмү менен иш алып  барат.                                             

II, III баскычтар алты күндүк окуу жүктөмү менен иш алып барат

IV. Сабактын узактыгы :

 1- класстарда40 минута.

2-11 класстарда-45 минута.

V. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 жылдын  31- майындагы №270 токтому менен бекитилген ”Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысын эсептөөнүн тартиби жөнүндөгү  Нускаманын  5.1 бөлүмүнө ылайык мугалимдин эмгек акысы  каникул күндөрү сакталып турат.

VI. Эмгек тажрыйбасы 5-8 класстарда күнүнө эки сааттан, 10-класстарда күнүнө  үч академиялык  саат менен өткөрүлөт. Эмгек практикасынын тартиби мектептин педагоги- калык кеңешмеси менен такталат жана бекитилет.

VI. 2020-2021 окуу жылы үчүн сабактардын ирети (тиркелет)                                                                       

VIII. Сабактар арасындагы  тыныгуу  убакыттары

            I-смена                                                         

1 сабак -8.45-8.50

2 сабак – 9.35-9.40

3сабак - 10.25-10.35

4 сабак -11.20-11.25

5 сабак  -12.10-12.15

6 сабак - 13.00

IX. Сабактардын башталуу убактысы жай мезгилинде эртен мененки саат 8.00 башталат.

Кыш мезгилинде саат  8. 30 башталат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Ысык-Көл райондук билим берүү бөлүмү

                                                  БУЙРУК№ 24

“  28”  август  2015 жылы                                        Чолпон-Ата шаары

          “Ысык-Көл районунун билим берүү мекемелеринин  2015-2016 окуу жылынын окуу планынын негизинде иш алып баруу тартиби (регламент) тууралуу”

           Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүү уюмдары жөнүндөгү жалпы Жобонун , Санэпидемстанциясынын нормалары ,  Кыргыз Республикасынын билим берүү  жана  илим министрлигинин  иштөө регламенти жөнүндөгү көрсөтмөсүнүн , мектептин Уставынын жана окуучулар үчүн ички эрежелердин негизинде , Ысык-Көл районунун кээ бир мектептеринде өткөн окуу жылында сабактардын узактыгын кыскартуу, “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамын бузуп ар кандай ишембилик, окуу-тарбия процессин так сактабай окуучулардын окуп- билим алышына жолтоо болгон учурларды болтурбоо, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин 2015 жылдын 22- июлундагы №1024/1 буйругун жетекечилике алуу менен буйрук кылам:

1.      Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүү уюмдары жөнүндөгү жалпы Жобонун , Санэпидемстанциясынын нормалары ,  Кыргыз Республикасынын билим берүү  жана  илим министрлигинин  иштөө регламенти жөнүндөгү көрсөтмөсүнүн , мектептин Уставынын жана окуучулар үчүн ички эрежелердин, Ысык-Көл районунун мектептеринде базистик окуу планынын негизинде иш алып баруусу (регламент) төмөндөгү тартипте бекитилсин (тиркелет).

 

2.      Иштөө тартибин(регламент) көрүнүктүү жерге илүү менен мугалимдерди, ата-энелерди, окуучуларды тааныштыруу мектеп директорлоруна милдеттендирисин.

 

 

3.      Буйруктун аткарылышын көзөмөл кылуу билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлерине (мектептердин кураторлоруна) тапшырылсын.

 

 

 

 

Ысык-Көл райондук билим берүү

бөлүмүнүн башчысы                                                  Д.Абирова

 

Окутууну жана тарб.жакшыртуу планы.doc 
нравалык маданиятка, патриоттуулукка , кыргыз элинин каада-салттарын пайдаланып  тарбия берүүгө 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Бекитемин

                                                                                                                                                                                    Мектептин директору

______________Жайлообаев. Ч. А.                                 

 

Бает орто мектебинин осуп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоонун  концепциясын иш жузуно ашыруунун негизинде тузулгон 2015-2016-окуу жылына тузулгон тарбиялык иштердин  планы

 

 

Тарбия

лык иштер

дин негизги багыттары

Аткарылуучу иштер

Тарбиялоонун принциптери

Тарбиялоо методдору

Тарбия ишинин формалары

Калыптандыруучу этабы

Мооно-

ту

 

Жооптуу

лар

 

Баа

лоо

Фин.бул.

1

Адеп ахлак

тык тарбия

Аз камсыз болгон уй- булолорго жардам «Кайрымдуу-

лук акциясын откоруу»

Мээримдуу мамиле, адам герчиликтуу, гумандуу боорукерликке

Жекече мамиле кылуу

 

Акция откоруу

Нравалык нормалары инсандык реалдуу журум- туруму турдо корунушу, ал адатка айланышы

 

Октябрь

Класс жетекчилер Органи-

затор, Парла

мент

Байкоо жургу

зуу

 

 

 

«Кадырман карыларым»

Улгулуу орнокторго таянуу

Ангемелешуу  адепту улгулуу орнок

Омуру орнок адамдар менен жолугушуу

Алган маалыматтарды жакшы сапаттарды кондумдорго айлантуу

 

Октябрь

Парла

мент мучоло

ру, класс жетекчи

лер

макал

дарды тандоо

 

 

 

 

 

«Балдар жонундогу Конвенция»

Оз укуктарын , милдеттерин билууго

Уйротуу

Класстык сааттар

Статьялар боюнча талкуу жургузулот

Ноябрь

Класс жетекчилер, Соц педагог

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Жаран

дык тарбия

«Манас тил- кыргыз тили»

Инсанчыл жекече мамиле

Мелдеш

 Айлык,класстык сааттар,

Нравалык норманын ан-сезимге, ички ишенимине айланышы.

Сентя

брь

Класс жетекчилер Кыргыз тил мугалимдери

класс

тык дискуссия

Кол менен жасалган буюмдар

 

 

«Акыркы конгуроо»

Инсанчыл жекече

Салтанаттуу линейка

Салтанат

туу линейка откоруу

Алган билимдерин турмушта пайдаланууга багыт алышат

Май

Организатор, класс жетекчилер

Инсандык осуш

 

3

Мекен

чил-дикке тарбия

лоо

«Менин Мекеним -Кыргызстан»

Мекенчилдикке, патриоттуу

лукка

Ангемелешуу,лекция

Класстык сааттар

Нравалык нормалардын кан-жанына синиши.

Сентя

брь

Класс жетекчилер

Сурамжылоо

 

 

 

«Ата- Мекенди коргоочулар» кунуно карата тарбиялык сааттар.

Гумандуу мамиле

Мелдеш

Тематика

лык конкурс

Патриоттук сезим кан- жанына синип, калыптанат.

Февраль

Класс жетекчилер, Дене тарбия мугалими

сурамжылоо

 

 

 

«9- май Жениш куну»

патриоттуулук, улгулуу орнокторго таянуу

 Ынандыруу

Ардагерлер менен жолугушуу

 

 

Инсандын ынанымына, ички ишенимине айланышы

 

Май

Класс жетекчилер, организатор

Сурамжылоо

 

4

Жаратылышты суйууго тарбия

лоо

5-11класстарды «Жер планетасы  экологиялык коркунучта»

турмуш менен байланыштуу

лук

Проблем алык кырдаалды чечууго уйротуу

Сынчыл ой жугуртуу

нрава лык норманын канн- жанына синип, сезимине, натурасына айланышы

декабрь

Геогра

фия мугалим, класс жетекчи

лер

 

Байкоо жургу

зуу

 

 

 

«Сен жашаган жердин жаратылышын билесинби ?»

Жаратылышка ылайыктуу

Топтор менен иштоо

Класстык саат

жашаган жердин жаратылышын билет.

апрель

1-4 класс жетекчилер

Сурамжылоо

 

 

 

Жашылдандыруу айлыгы

Жаратылышка ылайыктуу

Мелдеш

Акция

Айлана- чойрону таза сактоого уйронушот.

март- апрель

 

 

 

5

Коп мада

нияттуулукка тарбия

лоо

« Кыргыз тили- Мамлекеттик тил»

Тил маданиятын онуктуруу

Конкурс, тегерек стол

кароо- сынак, класстык саат

Тил маданияты б-ча сезимине, ички ишенимине айланышы

Февраль

Кыргыз тил мугалими , кл жет.

Сурамжылоо

 

 

 

Жаны жыл жалпы майрам

Турмуш менен байланыштуу

лук

Мелдеш

массалык

нравалык ан- сезимдин  ички ишенимине айланышы

Декабрь

Орг. Кл Жет.

 

 

 

 

«Нооруз» майрамы

Турмуш менен байланыштуу

лук

Мелдеш

Класстык сааттар, коргозмо

лор

«Нооруз»майрамынын мааниси сезимине, натурасына айланышы

Март

Класс жетекчилер Органзатор

Сурамжылоо

 

 

 

«8-март Аялдар-

дын Эл аралык» майрамы

Адамгерчилик

туу , гумандуу мамиле

Ынандыруу

 Кароо-сынак

Эненин эмгегин баалоого, барктоого тарбияланышат.

Март

Кл жет

Сурамжылоо

 

6

Эстети

калык тарбия

Таланттуу окуучулардын ийримдерин уюштуруу

Тарбиялоо ийкемдуулугу

Жекече мамиле кылуу

Ийримдер

Окуучулардын музыкага болгон шыгы артат

Сентябрь

Музыка мугалими

Сурамжылоо

 

 

 

Балдар чыгармачылыгы коргозмо уюштуруу

Турмуш менен байланыштуулук

Мээге чабуул, аракеттенуу, ой жугуртуу

Кароо- сынак

маалыматка ээ болушуп андан ары терендеп калыптанат

 

Кол эмгек муг . Кл. жет.

 

 

 

 

Окуучуларды корком онорканаларга экскурциялар

га алып баруу

инсанчыл

Адептуулук     улгу онор корсотуу

Туристтик журуштор

Коомдук жайларда озун алып журууго уйронот

Февраль- март

Кл. жет. организ

тор

 

 

7

Эмгекке тарбия

лоо

«Эмгек жашоо- булагы»

Инсанчыл жекече мамиле

Озун- озу тарбиялоо

Класстык сааттар, тематика

лык кечелер

Эмгекчилдикке тарбияланат

 

 

Октябрь

Кл. жет. Орг-р

Сурамжылоо

 

 

 

Ишембилик-терди откоруу, айлана – чойрону жашылдан-

дыруу

Тарбиялоону уюштуруунун коп варианттуулугу

Озун – озу тарбиялоого корсотуу, уйротуу

Турдуу коллектив

дуу тарбия иштери

Журум- турум корунушу адатка айланышы

апрель- май

Кл. Жет. парламент мучолору

 

 

 

 

«1- май Эмгекчилердин майрамы»

Турмуш менен байланыштуулук

Лекция

Класстык сааттар

Эмгкечилер майрамынын мааниси акыл эсине жетиши..

май

Парламент, Кл. жет

Сурамжыло

 

8

Уй- булолук тарбия

лоо

«Тарбия башаты уй- булодон башталат»

Адамгерчиликтуу, гумандуу мамиле

Ой жугуртуу, ангеме

Класстык сааттар

Жакшы сапаттарды оздоштурот, калыптанат

Ноябрь

Ата- энелер, Соц. пед, Кл. жет

Сурамжылоо

 

 

 

Уй- було гана баланын коомдогу озун алып журуу моделин тузот

Тарбиялоого ийкемдуулугу

Этикалык маек

Тегерек стол

Реалдуу журум- туруму жонундо корунушу, адатка айланышы

Март

Соц пед. Кл. жет

Сурамжылоо

 

 

 

Ата- энелер чогулуштары

Тарбияло ийкемдуулугу

Ангемеле-

шуу

 Класстык сааттар

Ата- энелердин мектеп менен байланышы бекемделет.

Чейрек сайын

Класс жетекчилер

Сурамжылоо

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергек жашоо

го тарбия

лоо

Спорт ден- соолуктун булагы

Турмуш менен байланыштуу

лук

Машык-

тыруу, конуктуруу

Бош убактысын от коруу

Инсандын реалдуу журум- туруму адатка айланат

Январь

Дене тарбия муг, Кл. жет.

 

Байкоо жургузуу

 

 

 

 

«Спид- коркунучтуу дарт»

Турмуш менен байланыштуу

лук

Ынандыруу

Класстык сааттар,  массалык формасы

Инсандын реалдуу журум- туруму, ынанымы                                                                                                                                               .

Декабрь

ФАП кызмат

керлери,

парла

мент АДК мучолору

Сурамжылоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кургак учуктан сактан»

Алдын- алуу

Ынан

дыруу

Акция

«Кургак учук»боюнча маалымат алышат.

Март

ФАП кызматкерлери, Парламент АДК

 

мучолору

 

 

 

 

Каникул учурундагы  спорттук иш чаралар

Озун- озу тарбиялоо

Ынандыруу

Класстык саатттар

Нравалык нормалардын адатка айланышы

Ноябрь

Январь

Дене тарбия мугалими

Байкоо жургузуу

 

                                                                                                                                                                                                                                     

          

Директордун тарбия иштери боюнча орун басары:                                        Акматбаева Д.Т.

                                    ”.

 

 

Аткарылуучу иш-чаралар

Мооноту

Жооптуулар

Кайда каралат?

Ресурстар

Кутулуучу натыйжа

А)      1- Улуттардын  ажырагыс биримдиги

4

Жаны жыл дуйно элинде

декабрь

кл.жетекчилер

Ондуруштук кенешмеде

балаты, майрамдын программасы, планы

Окуучулар менен жаны жылдык кече откорулот

 

Аткарылуучу иш-чаралар

Мооноту

Жооптуулар

Кайда каралат?

Ресурстар

Кутулуучу натыйжа

2 –багыт улуттар  аралык достук жана кызматташтык

 

Аткарылуучу иш-чаралар

Мооноту

Жооптуулар

Кайда каралат?

Ресурстар

Кутулуучу натыйжа

                                                3-багыт Улуттук ар - намыс жана атуулдук

 

 

 

Аткарылуучу иш-чаралар

Мооноту

Жооптуулар

Кайда каралат?

Ресурстар

Кутулуучу натыйжа

4-багыт. Арыбас мээнет,  өнөр-билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу     

( билим алууга , эмгектенүүгө тарбиялоо)

3

Жаны Жылдык “Балаты “ майрамына  карата кооз оюнчуктардын  кароо сынагы жарыялоо. Балаты майрамын өткөрүү 1-11-кл

декабрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары     Акматбаева Д.

кл жетекчилер

Өндуруштук кенешмеде

Эмгек сабактарында , ко өнөрчулук кружокторунда окуучулардын кол эмгектери пайда болот

Балаты майрамы өткөрүлөт, анда балдардын жасаган оюнчуктары колодонулат

 

Аткарылуучу иш-чаралар

Мооноту

Жооптуулар

Кайда каралат?

Ресурстар

Кутулуучу натыйжа

5-багыт. Гумандуулук , айкөлдүк, кечиримдүүлүк  (нравалык тарбия берүү, толеранттуулукка тарбиялоо)

6

Эл аралык СПИДке каршы күнунө карата “СПИД коркунучтуу дарт” 8-11-кл

декабрь

Тарбия иштери боюнча дир.орун басары     Акматбаева Д.

кл.жетекчилери

Кл. жетекчилер бирикмесинде

Дил баяндар, стенгазеталар, тегерек стол, оюндар

СПИД жонундо маалымат алышат, сактануу жолдорун билишет

 

Аткарылуучу иш-чаралар

Мооноту

Жооптуулар

Кайда каралат?

Ресурстар

Кутулуучу натыйжа

6-багыт . Табият менен таттуу мамиледе болуу ( жаратылышты сүйөө билүүгө жана аны коргоо)

4

5-11 класстарды

“Жер планетасы- экологиялык коркунучта” Конференция өткөрүү

декабрь

Искакова К.

кл жетекчилер

ДАК

Докладдар

Экологиялык койгойлор менен таанышат

 

 

Аткарылуучу иш-чаралар

Мооноту

Жооптуулар

Кайда каралат?

Ресурстар

Кутулуучу натыйжа

7-багыт. Кыргыз мамлекетин чындоо дана аны көздүн карегиндей сактоо

(патриоттуулукка , мекенди сүйүүгө тарбиялоо)

 

 

                   Б) Окуучулар арасында кылмыштуулукту алдын алуу иш чаралары.

                             В)     Кыздар менен иш алып баруу

3

“Сүйүү жашоонун мааниси”, Эрте жашта турмуш куруунун кесепети. Кыздар арасында дебат. Энелер жана медицина кызматкерелери, ИДН кызматкери.

декабрь

Энелер коому

ФАП жана ИДН кызматкерлери

Ондуруштук кенешмеде

Сабак иштелмелери, лекция, докладдар

ФАП, ИДН кызматкерлери менен бирдикте укуктук, медициналык маалымат берилет

 4-милдет. Ата-энелер менен байланышты күчөтүү, аларды тарбия ишине тартуу, балдарга болгон жоопкерчилигин арттыруу.

 


Подстраницы (1): Мониторинг жана анализ
ą
img006.jpg
(851k)
Айпери Орозбекова,
5 мар. 2021 г., 20:58
ĉ
Айпери Орозбекова,
5 мар. 2021 г., 21:44
Comments