НАСААТЧЫ МУГАЛИМДЕР

&   Z    &   Z  &

Жаш мугалимдер менен иштёё.

 

 

Иш чаралар

 

айы

жоопту

1.

Жаш мугалимдерди иш менен камсыз кылуу.

Наасатчы мугалимдерди бекитъъ.

 

сентябрь

 

директор

2.

Календардык жана сабактын планын тъзъъ боюнча маалымат беръъ.

 

сентябрь

 

Завуч

3.

Жаш мугалимдердин иштерин баалоо, жардам беръъ.

дайыма

 

Завуч

 

4.

Жаш мугалимдердин сабагына катышуу.

дайыма

Администр.

Наасатчы муг.

 

5.

Тегерек стол. Жаш мугалимдердин ёз билимин кётёръъ.

декабрь

администрация

6.

Семинар. Сабакта жаьы технологиянын търлёрън колдонуп ётъъ.

декабрь

администрация

7.

Начар окууган окуучулар менен иштей бил. (Семинар ётъъ).

январь

администрация

8.

Ёз ара сабакка катышуу жана анализ беръъ.

дайыма

администрация

9.

Тегерек стол. Ёзъмдън кесиптештеримен эмнени ъйрёндъм?

 

Май

администрация

 

 

Наасатчы мугалим

Устаты

Кун сыяктуу нур чачса,

Шакирти

Гул сымал бажырайып

Ачылат.

 

 

 

Жаш адистин

аты жону.

Адистиги

Насаатчы

Наасатчынын

адистиги

1.

Сулайманова.А.

Информатика

Мугалими

Мамбетова.С.

Физика мугалими.

2.

Женишбекова.Б.

Химия мугалими

Искакова.К.

Биология мугалими.

3.

Шаршенбиева,Н.

Башталгыч класс мугалими

Дуйшембиева.Э.

Башталгыч класс мугалими.

4.

Тентимиш у Э.

География мугалими

Осмоналиева.Б.

Кыргыз тил жана адабият мугалими.

5.

Токтогулов.Р.

Дене тарбия мугалими

Жайлообаев.Ч.

Тарых мугалими.

Comments