МЕТОД БИРИКМЕЛЕРДИН ПЛАНДАРЫ

БИРИКМЕНИН ИШ ПЛАНЫ

ИШТЕЛУУЧУ  ИШТИН МАЗМУНУ

МӨӨНӨТҮ

КИМ АТКАРАТ

СЕНТЯБРЬ

 1. а) 2015-2016окуу жылынын иш планы анализ

  2.б) 2015-2016 окуу жылынын иш планын                 бекитуу

 

 2.Усулдук бирикмелердин ишине анализ жана   иштоо проблемаларын, пландарын бекитуу.

 

ОКТЯБРЬ

1.Окутуунун жаны формалары жана методдору.

2.Табигый- математикалык топтун жумалыгын откоруу.

3.Ачык сабактар.

 

НОЯБРЬ

1.Башталгыч класстар тобунун жумалыгын откоруу.

2.Райондук олимпиадага катышуу.

3.Предметтик кружок жетекчилери менен иш алып баруу.

 

ДЕКАБРЬ

1.Маданий эстетикалык топтун жумалыгы.

2.Предмет боюнча бирдиктуу текшеруу иштерин даярдоо.

3.Ачык сабактар.

 

ЯНВАРЬ

1.Дидактикалык материалдардын коргозмосу.

2.Таланттуу балдар менен иштоо боюнча тажрыйба алмашуу.

3.Мугалимдердин билимин жогорулатуу.

4.Ачык сабактар.

 

МАРТ

1.Окуучулардын ёз алдынчалыгын уюштуруу.

2.Гуманитардык топтун жумалыгы.

3.Ачык сабактар.

 

АПРЕЛЬ

1. «Жыл мугалими» конкурсуна катышуу.

2. Табигый татематикалык топтун жумалыгы.

3. Ачык сабактар.

 

МАЙ

1.      Ачык сабактар.

2.       Метод бирикмениниишине анализ.

3.       Жаьы окуу жылына негизги маселерди аныктоо.  

 

 

Сентябрь

 

 

 

 

Сентябрь

 

 

 

Октябрь

 

 

 

 

 

Ноябрь

 

 

 

 

 

Декабрь

 

 

 

 

 

 

Январь

 

 

 

 

 

 

Март

 

 

 

 

Апрель

 

 

 

 

Май

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

Завуч

 

 

 

Мет. бир.жетек.

 

 

 

 

 

Мет. бир.жетек.

 

 

Кружок жетек.

 

 

Мет. бир.жетек.

 

Завуч

 

 

 

 

Предмет мугалим

 

 

Предмет мугалим

 

 

 

Мет.бир.жетек.

 

 

 

 

Завуч

Мет.бир.жетек.

 

 

 

Мет.бир.жетек.

 

 

 

 

НАСААТЧЫЛЫК

 

 

Иштин мазмуну

Мооноту

Ким аткарат

 

1.     Насаатчыларды бекитуу

2.     Насаатчылык боюнча иш план бекитуу.

3.     Оз билимин которуу боюнча кенеш беруу.

4.     Мугалимдердин кадыр-баркы, ага жетишуу боюнча кенеш.

5.     Ондуруштук план тузуунун жолдору.

6.     Кундолук сабакка даярдык.

7.     Мугалимдердин сабактарына катышып, анализ берууну уйронуу.

8.     Окуучуларга мамиле жасоону уйронуу.

9.     Корсотмо куралдарды колдонуу.

10. Документацияны туура толтурууну уйронуу.

11. Ата-эне менен байланыш тузуу.

12. Класс жетекчилик иштин аткарылышы.

13. Класстан тышкаркы иштерди аткаруусун козомолдоо.

14. «Жаш мугалимдер» кунун откоруу.  

IX

IX

 

жыл ичинде

 

 

 

IX

 

жыл ичинде

 

жыл ичинде

 

жыл ичинде

 

завуч

 

жыл ичинде

 

Админстрация

Админстрация

 

 

 

 

 

Завуч

 

нас. муг

жаш мугалим

 

 

организатор

 

завуч

 

завуч

 

 

завуч

организатор

 

организатор

 

завуч

 

 

 

Comments