МЕТОД.БИРИКМЕЛЕР

œ±±š±›±œ±±š±›

 

Метод бирикменин алдына койгон милдеттери:

 

1.Сабактардын сапатын жакшыртуу.

2.Мугалимдердин интерактивдүү методу окуп үйрөнүшү жана бул методторду сабакта пайдалануу.

3.Окуутунун негизинде тарбиялоонун сапатын жогорулатуу.

4.Жаңы методторду программаларды,окуу китептеринди окуп үйрөнүү, аларды практика жүзундо колдонуу.

5.Жаш мугалимдерге ар тараптан колдоо көрсөтүү.

6.Билимин өркүндөтүү боюнча иштерди уюштуруу.(формат.баалоо.интер метод.)

7.Мугалимдердин бири-биринин сабагына үзгүлтүксүз катышуусу жана өтүлгөн сабакка болгон өзүнүн ой-пикирин айтуу.

 

 

œ±±š±›±œ±±š±›

 

Comments